NEN 3140 keuring arbeidsmiddelen

Een NEN 3140 keuring voor arbeidsmiddelen is een periodieke controle van elektrische apparatuur op de werkvloer. Deze keuring wordt uitgevoerd volgens de Nederlandse norm NEN 3140, die richtlijnen en eisen stelt aan de veiligheid van elektrische arbeidsmiddelen. Tijdens de keuring wordt gecontroleerd of de apparatuur voldoet aan de veiligheidseisen en of er geen defecten of gebreken zijn die een risico kunnen vormen voor de gebruikers. Met deze keuring voldoet u als werkgever aan de wet- en regelgeving op het gebied van Arbo.